Arizona Aikido

Arizona Aikido

Coming Up ...

27 September 2014
Training - September 22 - 27

Yokomenuchi nikyo, sankyo and yonkyo. Koshinage from shomenuchi, yokomenuchi, katate dori and munetsuki.

Saturday 10:00 a.m. to 11:00 a.m. - Ukemi
Saturday 11:00 a.m. to Noon - Randori
 [More Upcoming Events]

What's New

13 September 2014
Fall Mountain Camp 2014 Group Photo

Fall Mountain Camp 2014 Group PhotoThis is a group photo from Fall Mountain Camp 2014, our 30th anniversary camp, taken Saturday afternoon, September 6, 2014.
 [More]